Włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, żeby korzytać z systemu, żeby korzystać z systemu

Regulamin

REGULAMIN REZERWACJI BILETÓW ON-LINE NA SEANSE FILMOWE
W HRUBIESZOWSKIM DOMU KULTURY

§ 1

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji biletów w Kinie PLON działającym przy Hrubieszowskim Domu Kultury przy ul. 3 Maja7 w Hrubieszowie, Instytucji Kultury wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Miejskiej w Hrubieszowie pod numerem 401111992, NIP: 919-000-22-24, Regon 000284948 za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: kinoplon.pl zwanej dalej witryną.
 2. Internetowa rezerwacja jak i sprzedaż biletów dostępna jest tylko dla osób indywidualnych (do 10 biletów).
 3. Osoba dokonująca zakupu biletów do Kina za pośrednictwem witryny, zwana dalej Użytkownikiem, powinna zapoznać się z Regulaminem. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z witryny w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa.

§2

II Rezerwacja  on-line na seanse filmowe

 1. Umowa rezerwacji pomiędzy Użytkownikiem, a HDK  zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  - złożenia przez Użytkownika rezerwacji on-line które będzie zawierała: datę i godzinę wybranego seansu/wydarzenia, kompletnie wypełniony formularz danych w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania oraz rodzaj i ilość biletów.  
 1. Rezerwacja biletów on-line na seans kończy się 30 minut  przed rozpoczęciem wybranej projekcji.

 

III Odbiór biletów zarezerwowanych on-line

 1. Przy odbiorze biletów zarezerwowanych on-line Użytkownik zobowiązany jest podać numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres e-mail.
 2. Osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. HDK nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.
 3. Zarezerwowane bilety należy wykupić do 30 minut przed rozpoczęciem seansu w kasie Kina Plon. Jeśli rezerwacja nie zostanie zrealizowana w tym czasie – zostanie automatycznie anulowana.
 4. Formą płatności za bilety kupowane w kasie jest gotówka.
 5. Ceny biletów oferowanych przez Kino Plon zawierają podatek VAT.
 6. Faktury wystawiane są na żądanie Kupującego w godzinach pracy kasy.
 7. Kupujący może zgłosić żądanie wystawienia faktury w terminie 2 tygodni od daty zakupu biletu. Warunkiem wystawienia faktury jest zwrot paragonu fiskalnego wystawionego w dniu sprzedaży biletu.
 8. Bilety sprzedawane są w kasie Kina. Sprzedaż nie może odbywać się w innych miejscach i formach (np. przekazanie w tzw. komis). Osobami uprawnionymi do sprzedaży biletów są pracownicy HDK.
 9. Bilety dla zorganizowanych grup (np. szkolnych, przedszkolnych itp.) sprzedawane są wyłącznie w kasie Kina. 
 10. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przy zakupie biletu lub przed wejściem na dany seans - należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego.
 11. Kasa nie realizuje wymiany biletów. 

§3

I Zakup biletów drogą elektroniczną

 1. Zakupu biletów można dokonać na 10 dni przed datą seansu/wydarzenia jednak nie później niż 3 godziny przed jego rozpoczęciem.
 2. System umożliwia kupno biletów normalnych i ulgowych na seanse 2D i 3D. Pozostałe bilety można nabyć jedynie w kasie kina. Cena biletu nie obejmuje okularów 3D.
 3. Zakup biletów jest możliwy po spełnieniu wszystkich warunków, takich jak przy rezerwacji on-line (§2, II, pakt 1).
 4. System zapewnia dwa rodzaje dostawy biletów: odbiór osobisty w kasie lub bilet elektroniczny do samodzielnego wydrukowania.
 5. Otrzymanie biletu elektronicznego, lub danych niezbędnych do jego odbioru w kasie jest możliwe po dokonaniu opłaty, zgodnie z postanowieniami punktu IV Regulaminu
 6. Bilet lub dane niezbędne do odbioru biletu w kasie, użytkownik otrzyma na adres e-mail podany przez siebie w procesie rejestracji.
 7. HDK nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe podanie adresu e-mail.

 

II Płatność za bilety kupione drogą elektroniczną

 1. Płatność za bilet zamówiony za pośrednictwem witryny możliwy będzie wyłącznie za pomocą strony www.dotpay.pl, na którą Użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 2. Płatność przeprowadzona jest na zasadach określonych w regulaminie systemu DotPay.
 3. Płatność powinna być dokonana nie później niż 90 min.  od złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności zamówienie Użytkownika zostanie anulowane, o czym Użytkownik zostanie poinformowany wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 4. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej dotpay.pl
 5. HDK nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemu DotPay.

 

III Odbiór biletów zakupionych drogą elektroniczną

 1. Sposób odbioru biletów jest uzależniony od rodzaju dostawy wybranego w procesie zakupu.
 2. Wyposażeniem niezbędnym do wykorzystania biletu elektronicznego jest poprawnie skonfigurowany komputer, oraz urządzenie drukujące zaopatrzone w czarny tusz i biały papier. HDK nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność konfiguracji ww. urządzeń z wymaganiami systemu sprzedaży biletów.
 3. Odbiór biletu w kasie jest możliwy po okazaniu pracownikowi kasy numeru transakcji, który znajduje się w temacie wiadomości e-mail otrzymanej po poprawnym przeprowadzeniu transakcji.
 4. W przypadku wystąpienia wątpliwości co do autentyczności biletu lub numeru transakcji, pracownik kina jest upoważniony do zażądania okazania dokumentu tożsamości.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie biletu osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w kinie kilku osób z tym samym biletem, upoważnioną do udziału w seansie filmowym będzie wyłącznie osoba, która zrealizowała bilet jako pierwsza.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za brak możliwości odbioru biletu w kasie Kina z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

§3

I Ochrona danych

 1. Akceptując warunki sprzedaży i rezerwacji, Użytkownik wyraża tym samym zgodę, na przetwarzanie i przechowywanie przez HDK danych osobowych podanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia.
 2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez HDK w celach administracyjnych, przy zachowaniu prawnych zabezpieczeń i ograniczeń wynikających z przepisów prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Użytkownik ma prawo, w każdym czasie, zażądać usunięcia lub zmiany danych osobowych, które go dotyczą.

§4

I Zwrot biletów i reklamacje

 1. W przypadku nie odbycia się seansu z przyczyn leżących po stronie Kina,  Kino będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny do trzech dni po terminie wydarzenia, lecz nie wcześniej niż dnia następnego po ogłoszeniu decyzji o odwołaniu wydarzenia.
 2. Zwrotu biletów dokonujemy na podstawie nienaruszonego biletu z zachowaniem danych wydarzenia oraz dołączonym paragonem lub fakturą z zachowaniem następujących terminów:
  -        w przypadku zakupu indywidualnego – najpóźniej 24 godziny (dni robocze) poprzedzające dane wydarzenie.
  -        w przypadku zakupu grupowego – najpóźniej 48 godzin (2 dni robocze) poprzedzające dane wydarzenie. 
  Zwrot biletów grupowych nie może spowodować zmiany statusu z grupy zorganizowanej (min 15 osób) na zakup indywidualny.
 3. HDK nie ponosi odpowiedzialności za imprezy organizowane przez firmy i instytucje zewnętrzne w wynajętych pomieszczeniach HDK. W takim przypadku za ewentualny zwrot biletów odpowiadają bezpośredni organizatorzy imprez. 

 

§5

I Postanowienia końcowe

 1. Hrubieszowski Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem, której Użytkownicy kupują i rezerwują bilety.
  HDK nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie Kina Plon oraz na stronie internetowej kupbilethdk.pl
Hrubieszowski Dom Kultury KinAds Polski Instytut Sztuki Filmowej

Hrubieszowski Dom Kultury

ul. 3 Maja 7
22-500 Hrubieszów

Napisz do nas